norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Opis programu

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ako správca ciest II. a III. triedy, sa chce v súlade s globálnym cieľom spoločnej stratégie "SK08 Cezhraničná spolupráca" t.j. „Zintenzívnenie slovensko - ukrajinskej spolupráce partnerstva v záujme trvalo-udržateľného rozvoja prihraničného regiónu” vytvoriť predpoklady pre zníženie nehodovosti na cestách II. a III. triedy vrátane zvýšenia informovanosti a tým bezpečnosti pre vodičov, turistov a všetkých návštevníkov a prechádzajúcich hraničným prechodom čo prispeje k zlepšeniu turistických služieb ako aj legálneho obchodovania a legálneho prechodu v tomto prihraničnom regióne.