norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Opis projektu

Názov projektu:

Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v slovensko - ukrajinskom pohraničí

Názov programovej oblasti:

Cezhraničná spolupráca

Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu:

282 125,00 €

Projektový grant nepresiahne:

239 806,00 €

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne:

42 319,00€

Počet inštalovaných informačných meteorologických panelov z projektu:

25

Nosnou časťou projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v Slovensko-Ukrajinskom pohraničí“ je inštalácia a sprevádzkovanie informačných meteorologických panelov. Tým dôjde k zberu a vyhodnoteniu meteorologických údajov (teplota ovzdušia, teplota povrchu vozovky), ktoré budú na slovenskej strane napojené na dopravný dispečing. Po vyhodnotení meteorologických údajov dôjde k operatívnejšiemu riadeniu hlavne pri zimnej údržbe ciest, čo prispeje k vyššej bezpečnosti cestnej infraštruktúry a zároveň budú informačné meteorologické panely informovať všetkých vodičov, turistov, obchodníkov, návštevníkom a prechádzajúcich tohto prihraničného regiónu, ktorí sa nachádzajú alebo prechádzajú v blízkosti týchto informačných meteorologických panelov o hroziacich rizikách. Informačné meteorologické panely sú vybavené kamerovým zariadením, ktorým sa budú v predpísanom intervale odosielať aktuálne vizuálne informácie spolu s meteorologickými hodnotami na server SÚC PSK a odtiaľ na internetovú stránku a súčasne mobilnú aplikáciu, ktorá je voľne šíriteľná, kde sú tieto informácie o klimatických podmienkach v  prihraničnom regióne dostupné väčšej cieľovej skupine prijímateľov výstupov projektu.