norske-granty.png

„Supported by a grant from Norway“
„Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu“
statny-rozpocet.png
„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“
„Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“

 svk-ukr.png
„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“
„Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“
www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.sucpsk.sk

Stručné info o organizácii SUC PSK

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ako žiadateľ projektového grantu Nórskeho finančného mechanizmu 2009-2014 je rozpočtová organizácia napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Zriaďovateľom Správy a údržby ciest PSK je Prešovský samosprávny kraj (ďalej len zriaďovateľ), ktorý garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Na splnenie hlavného účelu a predmetu činností organizácie, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja:

 1. vedie evidenciu majetku PSK zvereného do správy SÚC PSK,
 2. zaisťuje prehliadky ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na Prešovský samosprávny kraj zmluvou,
 3. zaisťuje prehliadky mostov vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a vo vlastníctve SR nachádzajúcich sa na území obvodu Prešovského samosprávneho kraja, u ktorých je táto činnosť prevedená na Prešovský samosprávny kraj zmluvou,
 4. zaisťuje opravy a údržbu ciest za účelom odstránenia závad v zjazdnosti, opotrebení, alebo poškodení týchto ciest, ich súčastí a príslušenstva,
 5. zaisťuje opravy a údržbu mostov,
 6. zaisťuje zimnú a letnú údržbu ciest,
 7. plánuje prípravu a stavia cesty vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest
 8. poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja na účely spracovania koncepcie diaľnic a ciest bezplatne MDPT SR,
 9. vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v čase celoštátneho sčítania vo vlastnom mene a na vlastné náklady,
 10. poskytuje údaje o zjazdnosti ciest MDPT SR a údaje z technickej evidencie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 11. zabezpečuje stavebné a technické vybavenie ciest vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu,
 12. zaisťuje investičnú činnosť na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
 13. zaisťuje činnosť s povolením, zakrývaním, odstraňovaním a likvidáciou nepovolených reklamných zariadení na cestách vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a v ich ochranných pásmach,
 14. zaisťuje ďalšie činnosti vyplývajúce z práv a povinností stanovených zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách,
 15. vykonáva činnosti na základe požiadaviek správcov miestnych a obecných komunikácií, organizácií a občanov na cestnej sieti na území PSK.